Our Faculty Awards

Dr. Subhas Takle
Dr. Pandurang Kalyankar
Dr. Rajshri Pawar
Dr. Manjusha Nalgirkar
Vijay Pande
Dr. Ramkishan Lomte
Dr. Dattatray Yedle
Dr. Suresh Mundhe
Dr. Sanjivkumar Panchal
Dr. Ganesh Kulkarni
Dr. Ashwin Ranjanikar
Dr.Mahesh Thorat
Shri. Nitin Malegaonkar
Dr. Sandeep Jagtap