Best Reader Award

2015-2016
Appasaheb Gangadhar Mahetar
Pooja Kacharu Karwal
2016-2017
Ashwini Tribak Inamdar
Poonam Ramdas Vaishnav
Shaikh Afasar Maksudd
2017-2018
Priyanka Sheshrao Gaikwad
Abasaheb Bhausaheb Jadhav
2018-2019
Joyti Ramesh Ude
Luxhmkant Karbhari Dheple
Divya Santosh Dhangare
2019-2020
Dipali Sudhakar Jadhav
Rupali Ashok Nagre
Nitin Prabhakar Surywanshi
--
--
--
--
2014-2015
Amol Ramdas Waghdhare
Samir Akbar Pathan

“Empowering Education Through Innovation”