Late Dhupaji Khotkar Award

2020-2021
Covid Period
2021-2022
Covid Period
2022-2023
Mayuri B. Aadhav
.
.
.
.
2015-2016
Yogita S. Dongare
2016-2017
Eshwari D. Kathar
2017-2018
Priyanka S. Gaikwad
2018-2019
Jyoti R. Ude
2019-2020
Deepali S. Bolkar
2010-2011
--
2011-2012
--
2012-2013
Samadhan P Shejul
2013-2014
Rajeshri B. Chavan
2014-2015
Manisha K Gorwane

“Empowering Education Through Innovation”