Savta Bhushan Award

2020-2021
Not given- Covid
2021-2022
Not given- Covid
2022-23
Kartik Kolte
.
.
.
.
2015-2016
-NA-
2016-2017
Krushana Vishanu Sable
2017-2018
Priyanka Shesherao Gaikwad
2018-2019
Laxmikant Karbhari Dheple
2019-2020
Amol Kailash Dakle
2010-2011
Tabbasum Sayyed
2011-2012
Manoj Gadekar
2012-2013
Pankaj Sandu Salve
2013-2014
Sandip Trayambak Salve
2014-2015
Goraksha Ganpat Mandal
2005-2006
Bakshi Sagar Govindrao
2006-2007
Gadekar Veeshali Baburao
2007-2008
Kathar Sonali Prabhakar
2008-2009
Jadhav Yashodha Kaduba
2009-2010
Lahane Babasaheb Chabulal

“Empowering Education Through Innovation”