Our Staff

Dr. Subhas Takale

Principal

9970126100
subhash.takle2009@gmail.com
Dr. Pandurang Kalyankar

Professor

8830927327
pandurangkalyankar@gmail.com
Dr. Rajshri Pawar

Professor

7038241977
drpawarrajshri2017@gmail.com
Dr. Manjusha Nalgirkar

Professor

9403756156
dr.m.m.nalgirkar@gmail.com
Vijay Pande

Associate Professor

9422723277
vijaypande77@gmail.com
Dr. Ramkishan Lomate

Associate Professor

9890821162
ramkishanlomate@gmail.com
Dr. Dattatray Yedle

Associate Professor

8668955262
dlyedle@gmail.com
Dr. Suresh Mundhe

Associate Professor

9422974444
smundhe@gmail.com
Dr. Ganesh Kulkarni

Associate Professor

9284626252
ganeshkulkarni136@gmail.com
Dr. Sanjivkumar Panchal

Associate Professor

9890628061
sanjivkumarpanchal12@gmail.com
Dr. Ashwin Ranjanikar

Associate Professor

9763186574
ashwin.ranjanikar@gmail.com
Dr.Mahesh Thorat

Associate Professor

9403914999
mahesh_thorat9@rediffmail.com
Shri. Nitin Malegaonkar

Associate Professor

9420883402
npmalegaonkar@gmail.com
Dr. Sandip Jagtap

Associate Professor

9923797349
sunsport7349@gmail.com
Shri. Dayaram Kamble

Head Clerk

9421309742
kambledayaram@gmail.com
Prem Chavan

Senior Clerk

7722084126
premchavan2011@gmail.com