Teaching Staff

Dr. Subhas Takle

Principal

9970126100
subhash.takle2009@gmail.com
Dr. Pandurang Kalyankar

Professor

8830927327
pandurangkalyankar@gmail.com
Dr. Rajshri Pawar

Professor

7038241977
drpawarrajshri2017@gmail.com
Dr. Manjusha Nalgirkar

Professor

9403756156
dr.m.m.nalgirkar@gmail.com
Vijay Pande

Associate Professor

9422723277
vijaypande77@gmail.com
Dr. Ramkishan Lomate

Associate Professor

9890821162
ramkishanlomate@gmail.com
Dr. Dattatray Yedle

Associate Professor

8668955262
dlyedle@gmail.com
Dr. Suresh Mundhe

Associate Professor

9422974444
smundhe@gmail.com
Dr. Sanjivkumar Panchal

Assistant Professor

9890628061
sanjivkumarpanchal12@gmail.com
Dr. Ganesh Kulkarni

Librarian

9284626252
ganeshkulkarni136@gmail.com
Dr. Ashwin Ranjanikar

Assistant Professor

9763186574
ashwin.ranjanikar@gmail.com
Dr.Mahesh Thorat

Assistant Professor

9403914999
mahesh_thorat9@rediffmail.com
Shri. Nitin Malegaonkar

Assistant Professor

9420883402
npmalegaonkar@gmail.com
Dr. Sandeep Jagtap

Director of Physical. Education

9923797349
sunsport7349@gmail.com

Non-Teaching Staff

Shri. Dayaram Kamble

Head Clerk

9421309742
kambledayaram@gmail.com
Prem Chavan

Senior Clerk

7722084126
premchavan2011@gmail.com
Babasaheb Dabhade

Junior Clerk

9422528699
bldabhade2011@gmail.com
Vinod Tupe

Lab Attendant

8421426710
vinodtupe15@gmail com
Ratnakar Jadhav

Lab Attendant

8390255225
ratnakarjadhav1977@gmail.com
Ramesh Jagdhane

Peon

9881286822
rameshjagadhane123@gmail.com
Jayaram Jadhav

Peon

8421426822
jadhavjayram@gmail.com

“Empowering Education Through Innovation”